Rreth Nesh

Vizioni

Themeli i veprimtarisë së institucionit arsimor jopublik “New York Basic Education”, është puna mësimore edukative (PME), dialogu, kërkimi shkencor, përvoja shoqërore, formimi qytetar i nxënësve, zhvillimi i potencialit intelektual, i personalitetit dhe i aftësive për jetën, si lider i së ardhmes.

Misioni

Në institucionin tonë të Arsimit Bazë, nxënësve iu ofrohet:

  • cilësi në procesin mësimor, për një edukim të vetëdijshëm e praktik, mbështetur në përvojat më të përparuara të botës;

  • edukim nëpërmjet ofrimit të sfidave, kultivim të identitetit vetjak, kombëtar, kulturor e qytetar dhe të aftë për jetën;

  • zhvillim intelektual, etik, social dhe estetik, nëpërmjet një të mësuari të vetëdijshëm me logjikë dhe mendim kritik;

  • zhvillim të përgjegjësive ndaj vetes, të tjerëve, shoqërisë, mjedisit dhe afësimin për të nxënë gjatë gjithë jetës;

  • zhvillim të shpirtit sipërmarrës dhe përdorim të teknologjive të reja, edukim me dashurinë për dijet, sportin, artin dhe një mjedis të pastër e të kulturuar;

  • marrje dijesh të qëndrueshme, ruajtje rezultatesh, arritje nё konkurime tё ndryshme si: olimpiada rajonale dhe kombёtare;

  • realizim veprimtarish cilёsore, mёsimore-edukative, sportive, shkencore e sociale, për një shkollë të hapur me komunitetin e nxёnёsve, mёsuesve, prindërve e më gjerë.

EDUKIMI
PIKAT E FORTA